Найдётся всё! Скачать бесплатно! !!База документов ежеквартально обновляется!!

ÍÎÂÈÍÊÀ! Ïðîòîêîëû çàñåäàíèÿ Íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà ÄÍÄ Ì×Ñ Ðîññèè

ВСЕ ГОСТы (29596 шт.) ÂÑÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ÎÄÍÎÌ ÌÅÑÒÅ
Самая полная база документов во всем интернете !!!ÍÎÂÛÅ ÑÂÎÄÛ ÏÐÀÂÈË Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ!!!
Для поиска по странице нажмите на клавиатуре CTRL+F
Нормы ГОСТ СП СНиП ФЗ ВНТП ВСН НПБ Приказ РД
ГН ГОСТ ИСО ГОСТ Р ЕН ГОСТ Р ИСО ГОСТ Р МЭК Кодекс Пособие к СНиП Постановление Распоряжение Рекомендации
ВРД ГОСТ Р ГЭСН Инстpукция МДС Методические рекомендации МРР МУК ОСТ Письмо
Главная
 
СНиП по пожарной безопасности 50-80 годов (new)
 
Типовые проекты
 
Дополнительные материалы (по пожарной безопасности)
 
Помощь сайту
 
Актуализированные редакции СНиП (СП) (new)
Книги по пожарной безопасности (new)
 
Документы Департамента надзорной деятельности МЧС России (new)
 
Письма и заключения ВНИИПО МЧС России (new)
 

Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòðîÿ ÐÔ îò 29 íîÿáðÿ 2002 ã. N 160

Î ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà I êâàðòàë 2003 ã. äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé è ññóä íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñóáñèäèè è ññóäû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

 

 ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16 ìàðòà 2000 ã. N 394-ð Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó êîìïëåêñó, ïðîàíàëèçèðîâàâ èìåþùèåñÿ äàííûå Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè î öåíàõ íà ðûíêå æèëüÿ è ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî èòîãàì III êâàðòàëà 2002 ã., ïðåäëîæåíèÿ àäìèíèñòðàöèé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îæèäàåìûé ðîñò ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè, ïðîãíîçèðóåìûé Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè íà IV êâàðòàë 2002 ã. è I êâàðòàë 2003 ã., ïîñòàíîâëÿåò:

Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé è ññóä, ïîäëåæàùóþ ïðèìåíåíèþ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé è ññóä, âûäåëÿåìûõ ïî ïëàíàì I êâàðòàëà 2003 ã., äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñóáñèäèè è ññóäû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé, â ðàçìåðàõ (ðóáëÿõ) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

 

Ïðåäñåäàòåëü                                    Í.Ï. Êîøìàí

 

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 10 äåêàáðÿ 2002 ã.

Ðåãèñòðàöèîííûé N 4021

 

Ïðèëîæåíèå

ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãîññòðîÿ ÐÔ

îò 29 íîÿáðÿ 2002 ã. N 160

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ                           |           9650        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðíûé ðàéîí                                 |           8350        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ                             |           7480        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êîìè                                |           8880        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü                          |           8460        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                      |           8640        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü                            |           8640        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü                             |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðî-Çàïàäíûé ðàéîí                          |           8260        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü                          |           9000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü                           |           7830        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü                              |           7150        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öåíòðàëüíûé ðàéîí                              |           9800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áðÿíñêàÿ îáëàñòü                               |           6980        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü                           |           7080        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü                             |           6900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëóæñêàÿ îáëàñòü                              |           7250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü                            |           7800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü                             |          12000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îðëîâñêàÿ îáëàñòü                              |           8400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü                              |           8400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü                             |           7260        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òâåðñêàÿ îáëàñòü                               |           8260        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òóëüñêàÿ îáëàñòü                               |           8420        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü                            |           9600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëãî-Âÿòñêèé ðàéîí                            |           8290        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë                            |           7630        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ                            |           6400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà                           |           8350        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êèðîâñêàÿ îáëàñòü                              |           7930        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü                          |           8550        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûé ðàéîí                   |           6600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü                           |           6940        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü                            |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êóðñêàÿ îáëàñòü                                |           6000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëèïåöêàÿ îáëàñòü                               |           7220        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü                             |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïîâîëæñêèé ðàéîí                               |           7720        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ                            |           5100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí                           |           7990        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü                           |           7700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü                          |           8090        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü                             |           7230        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü                              |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü                            |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü                            |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ðàéîí                        |           7790        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ                              |           7550        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí                            |           6710        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ                           |           6470        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà                           |           8380        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà                |           6710        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà                |           6710        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ - Àëàíèÿ            |           6710        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êðàñíîäàðñêèé êðàé                             |           8200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé                            |           7230        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü                             |           7460        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óðàëüñêèé ðàéîí                                |           9620        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí                        |          10000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà                          |           7720        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü                             |           6600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü                           |           8650        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïåðìñêàÿ îáëàñòü                               |          10000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîìè-Ïåðìÿöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü                           |          11000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü                            |           8020        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ðàéîí                        |          10260        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Àëòàé                               |           7450        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àëòàéñêèé êðàé                                 |           8570        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü                            |           9970        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü                          |          11000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îìñêàÿ îáëàñòü                                 |           7460        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òîìñêàÿ îáëàñòü                                |           8530        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òþìåíñêàÿ îáëàñòü                              |          11000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã              |          13500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                |          13500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé ðàéîí                       |           9580        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Òûâà                                |           5700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ                             |           6700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êðàñíîÿðñêèé êðàé                              |          11000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òàéìûðñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                    |           8540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ýâåíêèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                   |           8540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Èðêóòñêàÿ îáëàñòü                              |          10400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óñòü-Îðäûíñêèé Áóðÿòñêèé ÀΠ                   |           9000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×èòèíñêàÿ îáëàñòü                              |           8200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã            |           8200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Äàëüíåâîñòî÷íûé ðàéîí                          |          10040        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)                       |          12400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü                   |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                     |           7250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïðèìîðñêèé êðàé                                |          10250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Õàáàðîâñêèé êðàé                               |          10200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àìóðñêàÿ îáëàñòü                               |           8500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü                             |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîðÿêñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                     |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü                            |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü                            |          11800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëèíèíãðàäñêèé ðàéîí                          |                       |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü                        |          10100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ã.Ìîñêâà                                       |          17000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã                              |          11550        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

http://norm-load.ru/

2010-2015ã.ã.

Ïî âîïðîñó ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû íà ñàéòå îáðàùàòüñÿ ñþäà


Нормы ГОСТ СП СНиП ФЗ ВНТП ВСН НПБ Приказ РД
ÃÍ ÃÎÑÒ ÈÑÎ ÃÎÑÒ Ð ÅÍ ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ ÃÎÑÒ Ð ÌÝÊ Êîäåêñ Ïîñîáèå ê ÑÍèÏ Ïîñòàíîâëåíèå Ðàñïîðÿæåíèå Ðåêîìåíäàöèè
ВРД ГОСТ Р ГЭСН Инстpукция МДС Методические рекомендации МРР МУК ОСТ Письмо
ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ Ðåéòèíã@Mail.ru ßíäåêñ.Ìåòðèêà